ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา   >   จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (บรรทุกขยะ) หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๘๕๒ กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564