หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การฝึกอบรมพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศส. มท 0806/ว32 26/05/2559 26/05/2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/8370-8445 30/06/2559 01/07/2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/8194-8269 29/06/2559 01/07/2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.4/ว1198 16/06/2559 01/07/2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.4/ว1226 21/06/2559 01/07/2559
ความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส (SV) ประจำปี 2558 และอาสาสมัครญี่ปุ่น (JOCV) ประจำปี 2559 สน.พส. มท 0810.4/8675 30/06/2559 01/07/2559
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว1308 01/07/2559 01/07/2559
โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) สน.พส. มท 0810.4/ว1305 30/06/2559 01/07/2559
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ช่วงที่ 2 รุ่นที่ 17-26
[รายชื่อ]
กค. มท 0803/ว1298 30/06/2559 30/06/2559
ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง สน.สส. มท 0891.3/ว1291 30/06/2559 30/06/2559
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว1293 30/06/2559 30/06/2559
เร่งรัดดำเนินการรายงานสรุปปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/345 30/06/2559 30/06/2559
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2559 สน.คท. - 28/06/2559 30/06/2559
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้านสุขภาพ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.กศ. มท 0893.2/ว1283 29/06/2559 29/06/2559
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว1284 29/06/2559 29/06/2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.กศ. มท 0893.3/ว1251 27/06/2559 29/06/2559
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระบบประเภทตำแหน่ง สน.บถ. มท 0809.5/ว23 16/06/2559 29/06/2559
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว1282 29/06/2559 29/06/2559
ขอความอนุเคราะห์ในการเดินทางไปศึกษาดูงานและสัมมนาของคณะกรรมาธิการ สน.สส. มท 0891.3/ว1267 28/06/2559 29/06/2559
การกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 สน.กศ. มท 0893.4/ว 3694 28/06/2559 28/06/2559