ประชุมคณะอนุกรรมกรสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

9 กุมภาพันธ์ 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ดาบตำรวจช่วง  นาคทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

เป็นประธานเปิดประชุมคณะอนุกรรมกรสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!