ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม "สุจริต โปร่งใส ลุ่มสุ่มใสสะอาด"

19 กุมภาพันธ์ 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

                                                ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
             เรื่อง การเสริมสร้างวัฒธรiมองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุม "สุจริต โปร่งใส ลุ่มสุ่มใสสะอาด
                                                       **********************
  ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่มให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ตามนโยบายของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความชื่อสัตย์
สุจริตเป็นไปตามหลักธรมาภิบาล ลดโอกาสการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเสริมสร้างค่านิยมประหยัด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วน
ตำบลลุ่มสุ่ม  จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม "สุจริต โปร่งใส
ลุ่มสู่มใสสะอาด" ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่มยึดถือและปฏิบัติตาม
ดังนี้
1.ยึดถือและปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก
3. ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สิบนหรือผลประโยชน์อื่นใดทุกชนิด และไม่ทำการใดๆ
อันขัดต่อผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมทุกกรณี
4. มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและสังคม
5. ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต
ทั้งนี้ให้หัวหน้าส่วนราชการกำชับให้เจ้าหน้าทุกระดับในสังกัดยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!