ประชุมชี้แจงการจัดทำร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน

2 มีนาคม 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันอังคาร ที่ื 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.

ประชุมชี้แจงการจัดทำร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลที่เกี่ยวข้องกับพรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!