คณะผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

นายอนุกูล วงค์นรินทร์ โทร.084-7891536