สำนักงานปลัด

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวขวัญจิตร ยุ่นเพ็ญ โทร.089-4841503