สำนักงานปลัด

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางภัทรพร ทวีระวงษ์