คณะผู้บริหาร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

นางกมลพร สุริยะวงษ์ โทร.085-2927800


นางนาตยา โพธิ์มี โทร.081-8688555


นายวันชัย คำสิงห์ โทร.084-9142691