สำนักงานปลัด

คนงานทั่วไป

นายสมโพช บุญมี


นายอนุวัตร พุกพบสุข


นายพิชัย สร้อยระย้า


นางสาวรักษิกาญจน์ นาคทองคำ