กองคลัง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางพัฐปมณฑ์ ชัยพิบูลพงษ์