กองคลัง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายจิรพัฒน์ วชิรพันธ์วิชาญ