สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

ประธานสภา

นางสาววรรวิษา เกตุบุตร