สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

รองประธานสภา

นางสาวบุณยานุช ฟักโต