โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

นายไพจิตร ยัสโร โทร.098-3492422