สำนักงานปลัด

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายวิทยา ซื่่อตรง


นางสาววิภาวี เชื้อปรางค์


นางสาวอันดา เครือเช้า


นายพงศธร สีมาลี


นางสาวธันย์ชนก จิตรบรรจง


นายปราโมทย์ แก่งหลวง


นางประภา คุ้มนาน