สำนักงานปลัด

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายไพโรจน์ พรภาวิต


นายเกียรติศักดิ์ จอมรัมย์


นายสยาม มะลิซ้อน


นางสาวธันย์ชนก จิตรบรรจง


นายปราโมทย์ แก่งหลวง


นางประภา คุ้มนาน