โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวขวัญจิตร ยุ่นเพ็ญ