คำถาม :

ท่านต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม พัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านใดมากที่สุด ??

ระบบการไฟฟ้า
ระบบการประปา
ระบบการคมนาคม
ระบบการจัดการขยะ
ส่งคำตอบของคุณ