คำถาม :

ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ อบต.ลุุ่มสุ่ม หรือไม่

ไม่พึงพอใจเลย
พึงพอใจน้อยมาก
พึงพอใจปานกลาง
พอใจมาก
พึงพอใจมากที่สุด
ส่งคำตอบของคุณ