ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง นโยบายการต่อต้านการทุจริต เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

19 กุมภาพันธ์ 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

                      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
เรื่อง นโบายการต่อต้านการทุจริต เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 128 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่า ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือ
ช้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด และตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน ข้อ 5(1) ที่กำหนด ไม่เรียบรับ หรือยอมจะรับหรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับ ซึ่งของขวัญ
แทนตนหรือญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหล้งดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือแก่บุคคล
ทั่วไป นั้น
     เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลุ่มสุ่ม ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามข้อกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่มจึงขอกำหนดแนทางไว้การปฏิบัติในการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติชอบให้ข้าราชการและจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกระดับปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้
1. ไม่ถามนำถึงการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใค
2. ไม่ให้หรือไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
3. ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอครัวให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
4. กรณีจำเป็นต้องให้หรือต้องรับทรัพยสิหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติ ประเพณีนิยมหรือเพื่อการรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ก่อนการให้หรือรับของขวัญของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ทีเกี่ยวข้องแล้ว โดยสิ่งของหรือของขวัญหรืประโยชน์อื่นใดที่ให้หรือรับแก่กันนั้น ต้องมีมูลคำในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท หากเกิน 3,000 บาท ให้รายงานการรับของผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ ให้พึงระวังการตีมูลค่ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดต่ำกว่าความเป็นจริง
จึงประกาศให้ทราบและถืปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!