ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง การประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 ประเภท : การบริหารความเสี่ยง

รายละเอียดตามเอกสารแนบไว้ค่ะ