รายงานติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี

Displaying 1-5 of 12 results.
บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2566 - 2570) (รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566)
แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์และรายงานผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
บันทึกข้อความ เรื่อง ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของศูนยืรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน