รายงานติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี

Displaying 1-5 of 6 results.
บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 (รอบ 12 เดือน)
บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563