การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Displaying 1-5 of 5 results.
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายงานการดำเนอนการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
คู่มือประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566
บันทึกข้อความขออนุมัติการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563