มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 1-5 of 14 results.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง นโยบายการไม่รับของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องของการทำแบบประเมินคุณธรรมและและโปร่งใส ปีะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต