แผนพัฒนาท้องถิ่น

Displaying 1-5 of 8 results.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ2566-2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2565
องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่มมีอำนาจหน้าที่ตามพราราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)