แผนพัฒนาท้องถิ่น

Displaying 1-5 of 10 results.
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 ถึง 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ2566-2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2565