ข้อมูล อบต.

ประวัติความเป็นมา

    ตำบลลุ่มสุ่ม เป็นพื้นที่ที่อยู่ติดแม่น้ำแควน้อย ทำให้ราษฎรปลูกบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำ ซึ่งสมัยก่อน

จะใช้การสัญจรทางน้ำ เนื่องจากยังไม่มีถนนในสมัยนั้นประกอบกับพื้นที่มีลักษณะเป็นที่ลุ่ม

ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำทุกปี  ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพการสานสุ่มเพื่อเป็นเครื่องมือ

ในการจับปลา ครั้นยามน้ำลดก็จะเห็นสุ่มเป็นจำนวนมากอยู่ในลุ่ม จึงเรียกชื่อตำบลว่า “ตำบลลุ่มสุ่ม” 

จำนวนทั้งสิ้น ๑๑ หมู่บ้าน  ดังนี้

 

    หมู่ที่   ๑  บ้านวังโพธิ์           ตำบลลุ่มสุ่ม        อำเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี

    หมู่ที่   ๒  บ้านเขาสามชั้น      ตำบลลุ่มสุ่ม        อำเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี

    หมู่ที่   ๓  บ้านลุ่มผึ้ง            ตำบลลุ่มสุ่ม        อำเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี

    หมู่ที่   ๔  บ้านหนองขอน      ตำบลลุ่มสุ่ม        อำเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี

    หมู่ที่   ๕  บ้านสามัคคีธรรม    ตำบลลุ่มสุ่ม        อำเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี

    หมู่ที่   ๖  บ้านไทรทอง         ตำบลลุ่มสุ่ม        อำเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี

    หมู่ที่   ๗  บ้านพุน้อย            ตำบลลุ่มสุ่ม        อำเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี

    หมู่ที่   ๘  บ้านเสรีธรรม         ตำบลลุ่มสุ่ม        อำเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี

    หมู่ที่   ๙  บ้านไตรรัตน์          ตำบลลุ่มสุ่ม        อำเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี

    หมู่ที่  ๑๐  บ้านลุ่มสุ่ม            ตำบลลุ่มสุ่ม        อำเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี

    หมู่ที่  ๑๑  บ้านหินงามพุพลู    ตำบลลุ่มสุ่ม        อำเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

    " ลุ่มสุ่มตำบลน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี สาธารณูปโภคมีมาตรฐาน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล "

พันธกิจ  (Mission) การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

    ๑.  ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร รองรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน

    ๒.  ปรับปรุง จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค

    ๓.  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

    ๔.  ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งได้มาตรฐานรองรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน

    ๕.  ส่งเสริมการศึกษาให้ได้มาตรฐาน รองรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน (ASEAN)

    ๖.  สนับสนุน ส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้ประชาชนและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

    ๗.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม

    ๘.  สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน

    ๙.  พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย

   ๑๐. สร้างจิตสำนึกของประชาชนในการดูแลจัดการสถานที่ท่องเที่ยว

   ๑๑. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี

   ๑๒. ส่งเสริมความรู้ของบุคลากรให้ได้มาตรฐาน

   ๑๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการประชาธิปไตย

   ๑๔. ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  และการป้องกันการทุจริต
ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
หมู่ที่ 2 บ้านเขาสามชั้น 494 588 536 1,124 คน
หมู่ที่ 3 บ้านลุ่มผึ้ง 432 466 483 949 คน
หมู่ที่ 4 บ้านหนองขอน 277 336 322 658 คน
หมู่ที่ 5 บ้านสามัคคีธรรม 245 280 293 573 คน
หมู่ที่ 6 บ้านไทรทอง 323 329 329 658 คน
หมู่ที่ 7 บ้านพุน้อย 306 323 369 692 คน
หมู่ที่ 8 บ้านเสรีธรรม 117 139 136 275 คน
หมู่ที่ 9 บ้านไตรรัตน์ 567 673 624 1,297 คน
หมู่ที่ 10 บ้านลุ่มสุ่ม 292 247 270 517 คน
หมู่ที่ 11 บ้านหินงามพุพลู 203 313 332 645 คน
ข้อมูลรวม : คน

สภาพทั่วไปและลักษณะภูมิประเทศ

    ที่ตั้งของ ตำบลลุ่มสุ่ม เป็นตำบล  ๑ ใน ๗  ตำบล ในเขตอำเภอไทรโยค  มีอาณาเขต  

ติดต่อกับท้องถิ่นใกล้เคียง คือ  ตำบลศรีมงคล ตำบลสิงห์ ตำบลวังกระแจะ ตำบลท่าเสา

และตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี ตามรายละเอียด ดังนี้

    ทิศเหนือ         ติดต่อกับ   ตำบลท่าเสา               อำเภอไทรโยค

                                       ตำบลสิงห์                  อำเภอไทรโยค

                                       ตำบลช่องสะเดา          อำเภอเมืองกาญจนบุรี

    ทิศใต้            ติดต่อกับ    ตำบลศรีมงคล             อำเภอไทรโยค

    ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ    ตำบลสิงห์                  อำเภอไทรโยค

    ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ    ตำบลบ้องตี้                อำเภอไทรโยค

                                        ตำบลวังกระแจะ          อำเภอไทรโยค

    องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม   อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอไทรโยค ประมาณ  ๒  กิโลเมตร 

อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี   ประมาณ  ๕๕  กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  

ประมาณ  ๒๑๒ กิโลเมตร เขตการปกครองพื้นที่ตำบลลุ่มสุ่ม รวม ๑๑ หมู่บ้าน คือ

    หมู่ที่ ๑  บ้านวังโพธิ์

    หมู่ที่ ๒  บ้านเขาสามชั้น

    หมู่ที่ ๓ บ้านลุ่มผึ้ง

    หมู่ที่ ๔ บ้านหนองขอน

    หมู่ที่ ๕ บ้านสามัคคีธรรม

    หมู่ที่ ๖ บ้านไทรทอง

    หมู่ที่ ๗ บ้านพุน้อย

    หมู่ที่  ๘  บ้านเสรีธรรม

    หมู่ที่  ๙ บ้านไตรรัตน์

    หมู่ที่ ๑๐ บ้านลุ่มสุ่ม

    หมู่ที่ ๑๑  บ้านหินงามพุพลู

 

การเมืองการปกครอง

        องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่เลขที่  ๑๘๘  หมู่ที่  ๓  ตำบลลุ่มสุ่ม  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้รับการยกฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  ๑๐  หมู่บ้าน  ตั้งแต่หมู่ที่  ๒ ถึง หมู่ที่  ๑๑  ส่วนหมู่ที่ ๑  บ้านวังโพธิ์  ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลวังโพธิ์  พ.ศ.๒๕๓๗ ( มาตรา  ๔๓ ) และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่  ๓๐  มีนาคม ๒๕๓๙


สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

สภาพทางเศรษฐกิจ

        ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่มส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น

ของตัวเองประชาชนรุ่นหนุ่ม-สาว  ทำงานรับจ้างทั่วไป  และเป็นลูกจ้างอยู่ในสถานบริการท่องเที่ยว

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม  และตำบลใกล้เคียง  ปัจจุบันลูกจ้างตกงานกันมาก 

เนื่องจากสถานบริการเลิกจ้างตามสภาวะเศรษฐกิจซบเซา  และมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการน้อย

ปั้มน้ำมัน     ๑๐    แห่ง  (ขนาดเล็ก)

    ตั้งอยู่หมู่ที่  ๓                     ๔      แห่ง

    ตั้งอยู่หมู่ที่  ๗                     ๓      แห่ง

    ตั้งอยู่หมู่ที่  ๘                     ๑      แห่ง

    ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑๐                    ๒      แห่ง

ลานมันสำปะหลัง     ๒      แห่ง

    ตั้งอยู่หมู่ที่  ๓                     ๑      แห่ง

    ตั้งอยู่หมู่ที่  ๗                     ๑      แห่ง

อู่ซ่อมรถยนต์/จักรยานยนต์     ๙     แห่ง

    ตั้งอยู่หมู่ที่  ๓                     ๔      แห่ง

    ตั้งอยู่หมู่ที่  ๔                     ๑      แห่ง

    ตั้งอยู่หมู่ที่  ๖                     ๑      แห่ง

    ตั้งอยู่หมู่ที่  ๗                     ๒      แห่ง

    ตั้งอยู่หมู่ที่  ๙                     ๑      แห่ง 

ร้านขายวัสดุก่อสร้าง     ๒      แห่ง

    ตั้งอยู่หมู่ที่  ๓                     ๒      แห่ง

โรงานผลิตคอนกรีต     ๒      แห่ง

    ตั้งอยู่หมู่ที่  ๓                     ๑      แห่ง

    ตั้งอยู่หมู่ที่  ๗                     ๑      แห่ง

โรงงานรับซื้อของเก่า     ๒      แห่ง

    ตั้งอยู่หมู่ที่  ๗                     ๑      แห่ง

ร้านอาหารภายในตำบล     ๑๔    แห่ง

 • ครัวผักหวาน                 ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒ บ้านเขาสามชั้น
 • ครัวร่มประดู่                  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒ บ้านเขาสามชั้น
 • ครัวเฟื่องฟ้ากาแฟสด      ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒ บ้านเขาสามชั้น
 • ครัวนายดาบ                 ตั้งอยู่หมู่ที่  ๓ บ้านลุ่มผึ้ง
 • ร้านกุ๊ก ไก่ย่าง               ตั้งอยู่หมู่ที่  ๓ บ้านลุ่มผึ้ง
 • ร้านลุงชวนสวนป้าขาว     ตั้งอยู่หมู่ที่  ๕ บ้านสามัคคีธรรม
 • ครัวสมเกียรติ                ตั้งอยู่หมู่ที่  ๗  บ้านพุน้อย
 • ครัวสมหมาย                 ตั้งอยู่หมู่ที่  ๗  บ้านพุน้อย
 • ครัวท้องถิ่น                   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๙  บ้านไตรรัตน์
 • ครัวคุณป้า                    ตั้งอยู่หมู่ที่  ๙  บ้านไตรรัตน์
 • ร้านเจ๊ปราณี                  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๙  บ้านไตรรัตน์
 • ร้านอาหารร่มไม้ชายเขา   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๙  บ้านไตรรัตน์
 • สวนอาหารไทรโยค         ตั้งอยู่หมู่ที่  ๙  บ้านไตรรัตน์
 • ครัวคุณป้า                     ตั้งอยู่หมู่ที่  ๙  บ้านไตรรัตน์

    ตู้บริการเงินด่วน     ๕    ตู้

    -  ตู้ ATM  ธนาคารกรุงไทย         บริเวณที่ว่าการอำเภอไทรโยค

    -  ตู้ ATM  ไทยพาณิชย์              บริเวณอาคารอำนวยการมหาวิทยาลัยมหิดล

    -  ตู้ ATM  ทหารไทย (TMB)       บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อวังโพธิ์

    -  ตู้ ATM  กสิกรไทย                 บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อวังโพธิ์

    -  ตู้ ATM  ธกส.                        บริเวณโรงพยาบาลไทรโยค

โรงแรมและรีสอร์ท  เปิดบริการแล้ว  ๙  แห่ง

    ๑. บ้านริมแควแพริมน้ำ  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๔  บ้านหนองขอน

    ๒. เฮฟเว่นแคว ตั้งอยู่หมู่ที่  ๖  บ้านไทรทอง

     ๓. บุรีธารารีสอร์ท  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๖  บ้านไทรทอง

    ๔. แฮปปี้เนสรีสอร์ท  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑๐  บ้านลุ่มสุ่ม

    ๕. สวนไทรโยค  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑๐  บ้านลุ่มสุ่ม

    ๖. สายธารไอยรารีสอร์ท  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๔  บ้านหนองขอน

    ๗. ฟ้าสวย   รีสอร์ท  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๔  บ้านหนองขอน

    ๘. ครัวอิงน้ำ ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑๐  บ้านลุ่มสุ่ม

    ๙. แควน้อยริเวอร์พาร์ค  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑๐  บ้านลุ่มสุ่ม

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

    ๑. ถ้ำกระแซ  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑  บ้านวังโพธิ์

    ๒. ถ้ำเชลย  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑๐  บ้านลุ่มสุ่ม

    ๓. หมู่บ้านช้าง  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๓  บ้านลุ่มผึ้ง

    ๔. ถ้ำ  ๙  ถ้ำ

 • ถ้ำมหามงคล ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒ บ้านเขาสามชั้น
 • ถ้ำเจดีย์  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ บ้านเขาสามชั้น
 • ถ้ำเทพประทานพร ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒ บ้านเขาสามชั้น
 • บริเวณถ้ำวานร  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒  บ้านเขาสามชั้น
 • ถ้ำน้ำทิพย์ ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒  บ้านเขาสามชั้น
 • ถ้ำพญางูหงอน  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒  บ้านเขาสามชั้น
 • บริเวณถ้ำค้างคาว  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒  บ้านเขาสามชั้น
 • บริเวณถ้ำพระ  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒  บ้านเขาสามชั้น
 • ถ้ำชมวิว  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒ บ้านเขาสามชั้น

    ๕. จุดให้อาหารลิง ตั้งอยู่หมู่ที่  ๙ บ้านไตรรัตน์

    ๖. จุดชมวิว ตั้งอยู่หมู่ที่  ๙ บ้านไตรรัตน์

    ๗. อ่างเก็บน้ำสามัคคีธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่  ๕ บ้านสามัคีธรรม

    ๘. อ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง ตั้งอยู่หมู่ที่  ๖  บ้านไทรทอง

สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การศึกษา

        ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม  มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา  ๕ โรงเรียน  ได้แก่

๑.  โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น  หมู่ที่  ๒

จำนวนนักเรียน  รวม  ๒๐๕  คน  แยกเป็นชาย  ๑๑๔  คน  หญิง  ๙๑  คน  

ชั้น

 ชาย 

 หญิง 

รวม

อนุบาล ๑

๒๐

๑๒

๓๒

อนุบาล ๒

๒๑

๑๗

๓๘

 ชั้นประถมปีที่  ๑ 

๑๑

๑๔

๒๕

ชั้นประถมปีที่  ๒

๑๗

ชั้นประถมปีที่  ๓

๑๖

๒๑

ชั้นประถมปีที่ ๔

๑๕

๒๔

ชั้นประถมปีที่  ๕

๑๔

๑๓

๒๗

ชั้นประถมปีที่ ๖

๑๕

๒๑

รวม

 ๑๑๔ 

๙๑

 ๒๐๕ 

 

บุคลากร  ข้าราชการครู  รวม  ๑๑  คน  แยกเป็นชาย  - คน  หญิง  ๑๑  คน

    ๑.๑  นางกนิษฐา  พุ่มไสว               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสามชั้น

    ๑.๒ นางสุนีย์  ศรีชัย                      ครู   คศ. ๓

    ๑.๓  นางลำเภย  เอี่ยมอิ่ม               ครู   คศ. ๒

    ๑.๔ นางวิมล  สังข์เงิน                   ครู  คศ. ๒

    ๑.๕ นางอรัฑฒ์พร  จารุวัฒน์มนตรี    ครู  คศ. ๒

    ๑.๖  นางปราณีต  สารสม                ครู  คศ. ๒

    ๑.๗ นางจตุพร  เป็นสุข                   ครู  คศ. ๒

    ๑.๘ นางสาวสุดา  เข็มทอง              ครู  คศ. ๑

    ๑.๙ นางสาวสุภัคธีรา  หงส์โต

    ๑.๑๐ นางสาวสุภารัตน์  บุญน่วม

    ๑.๑๑ นางสาวชลธิชา  คงมีผล     

 

๒. โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง  หมู่ที่  ๓

ชั้น

 ชาย 

 หญิง 

 รวม 

อนุบาล  ๑

๑๔

อนุบาล ๒

๑๒

 ชั้นประถมปีที่ ๑ 

๑๒

ชั้นประถมปีที่ ๒

๑๐

๑๔

ชั้นประถมปีที่ ๓

๑๐

 ชั้นประถมปีที่  ๔ 

๑๑

๑๓

ชั้นประถมปีที่  ๕

ชั้นประถมปีที่  ๖

รวม

๔๙

๔๐

๘๙

 

บุคลากร  ข้าราชการครู  จำนวน ๔ คน  แยกเป็น  ชาย  ๑  คน  หญิง  ๓  คน

    ๒.๑   นายวีระชาติ  เฉลิมกุล            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง

    ๒.๒   นางกิ่งแก้ว  ประดับวงศ์          ครู  คศ. ๓

    ๒.๓   นางเบญจมาศ  ชอบธรรม       ครู  คศ. ๒

    ๒.๔   นางจริมจิต  อยู่เย็น               ครู  คศ. ๒

 

๓.   โรงเรียนบ้านหนองขอน  หมู่ที่  ๔

ชั้น

 ชาย 

 หญิง 

 รวม 

อนุบาล  ๑

๑๐

อนุบาล  ๒

๑๕

 ชั้นประถมปีที่ ๑ 

๑๐

ชั้นประถมปีที่  ๒

ชั้นประถมปีที่  ๓

 ชั้นประถมปีที่  ๔ 

๑๐

๑๐

ชั้นประถมปีที่  ๕

๑๐

ชั้นประถมปีที่  ๖

๑๑

รวม

๔๘

๓๒

๘๐

 

บุคลากร  ข้าราชการครู  จำนวน  ๕  คน  แยกเป็น  ชาย  -  คน  หญิง  ๕  คน

    ๓.๑ นางสกลรัตน์  หมั่นดี                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขอน

    ๓.๒ นางสาวพันธกานต์  พลอยนิล      ครู  คศ.๑

    ๓.๓ นางบรรจง   หอมมณี                 ครู  คศ. ๑

    ๓.๔ นางจีราพร เขียวสะอาด              ครู  คศ.๑

    ๓.๕ นางจินตนา  หงส์ษา                  ครูผู้ช่วยสอน

 

๔. โรงเรียนหลุงกัง  หมู่ที่  ๖

ชั้น

 ชาย 

 หญิง 

 รวม 

อนุบาล  ๑

๑๒

๑๙

อนุบาล  ๒

๑๑

๑๖

ชั้นประถมปีที่ ๑

๑๒

๑๐

๒๒

ชั้นประถมปีที่  ๒

๑๒

ชั้นประถมปีที่  ๓

ชั้นประถมปีที่  ๔

ชั้นประถมปีที่  ๕

๑๔

 ชั้นประถมปีที่  ๖ 

รวม

 ๕๕ 

๕๓

 ๑๐๘ 

 

บุคลากร  ข้าราชการครู  จำนวน ๗  คน  แยกเป็น  ชาย  ๑  คน  หญิง  ๖ คน

    ๔.๑  นางบุษบา  วงศาโรจน์         ผู้อำนวยการโรงเรียนหลุงกัง

    ๔.๒  นางนิจติยา  แสนดี              ครู  คศ. ๓

    ๔.๓  นางกรอยใจ  เจียมจิระพร      ครู  คศ. ๒

    ๔.๔  นางระเบียบ  จิณะแสน         ครู  คศ. ๒

    ๔.๕  นายจักรี     ธรรมสาร           ครู  คศ. ๑

    ๔.๖ นางทิพย์วรรณ  พวงพันธ์       ครูอัตราจ้าง

    ๔.๗ นางสาวณิชากร  ชูเอิน          ครูอัตราจ้าง

 

๕.โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์  หมู่ที่  ๘

ชั้น

 ชาย 

 หญิง 

รวม

อนุบาล  ๑

๑๐

๑๗

อนุบาล  ๒

๑๒

๑๘

ชั้นประถมปีที่ ๑

๑๔

ชั้นประถมปีที่  ๒

๑๑

ชั้นประถมปีที่  ๓

๑๕

ชั้นประถมปีที่  ๔

๑๑

๑๘

ชั้นประถมปีที่  ๕

๑๐

๑๗

 ชั้นประถมปีที่  ๖ 

๑๒

รวม

๖๖

๕๖

 ๑๒๒ 

 

บุคลากร  ข้าราชการครู  จำนวน ๘ คน  แยกเป็น  ชาย  ๖  คน  หญิง  ๒  คน

    ๕.๑ นายเจนวิทย์  จงใจ               ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์

    ๕.๒ นายมะนบ   งามเจริญ            ครูชำนาญการ

    ๕.๓ นายวิชัย  คงมีชนม์               ครูชำนาญการ

    ๕.๔ นางชไมพร  ทับทิมทอง         ครูชำนาญการ

    ๕.๕ นางศศิวรรณ  คงใจ               ครูชำนาญการ

    ๕.๖ นางสาวแก้วใจ  ยอดสมุทร      ครูผู้ช่วย

    ๕.๗ นางสาวณิชาภา  โพธิ์จินดา     ครูผู้ช่วย

    ๕.๘ นายเจนภพ  จงใจ                 ครูอัตราจ้าง

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  ๓  ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม 

๑.   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มสุ่ม หมู่ที่  ๑๐ บ้านลุ่มสุ่ม  จำนวนเด็ก  ๒๙ คน แยกเป็นชาย  ๑๒ คน 

หญิง  ๑๗  คน ผู้ดูแลเด็ก  ๒  คน

    ๑.๑ นางสาวปราณีต  แก้วธรรม

    ๑.๒ นางสาวเบญจวรรณ  ไผ่สอาด

 

๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรทองพัฒนา จำนวนเด็ก ๓๔ คน แยกเป็นชาย ๑๘ คน หญิง ๑๖ คน

ผู้ดูแลเด็ก  ๒  คน

    ๒.๑  นาง ประนอม  ราคา

    ๒.๒  นางสุวรรณดี  คำสะอาด

 

๓.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดพุน้อย จำนวนเด็ก ๕๑ คน แยกเป็นชาย ๒๗ คน หญิง ๒๔ คน  

ผู้ดูแลเด็ก  ๒ คน

    ๓.๑ นางขวัญหล้า  จิณแพทย์

    ๓.๒. นางมยุรี  จุ้ยเอี่ยม

 

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลลุ่มสุ่ม

        มีศูนย์การเรียนชุมชนตำบลลุ่มสุ่มจำนวน  ๑ แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่  ๓  บ้านลุ่มผึ้ง ตำบลลุ่มสุ่ม 

อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  มีนักศึกษาที่เข้าเรียนที่ศูนย์การเรียนชุมชน รวมทั้งสิ้น 

แยกเป็น  ๓  ระดับ  ดังนี้

    ๑.ระดับประถมศึกษา            

    ๒.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

    ๓.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     

    รวมทั้งสิ้นจำนวน  ๑๖๔   คน

 

    ระดับอุดมศึกษา  มีจำนวน  ๑   แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

สถาบันและองค์การทางศาสนา

        องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม  มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีศาสนสถาน 

จำนวน  ๑๑  แห่ง  ดังนี้

๑.  วัดเขาสามชั้น                หมู่ที่  ๒  บ้านเขาสามชั้น

    เจ้าอาวาสวัดชื่อ พระครูกาญจนปัญญาภรณ์  พระลูกวัด  ๕  องค์

 

๒.  วัดเขาน้อยชินราช         หมู่ที่  ๓

เจ้าอาวาสวัดชื่อ พระครูกาญจนสวัสดิโชติ  พระลูกวัด  ๘  องค์

 

๓.  วัดเครือมิตรสันติธรรม    หมู่ที่  ๓

เจ้าอาวาสวัดชื่อ พระครูสุนา  เตชพระโร  พระลูกวัด  ๒  รูป  ชี  ๑  รูป

 

๔.  วัดหนองขอนเทพมงคล  หมู่ที่  ๔

เจ้าอาวาสวัดชื่อ พระครูถาวรกาญจนมงคล  พระลูกวัด  ๕  รูป

 

๕.  วัดเทพย์เทพาศรัทธาธรรม              หมู่ที่  ๔

เจ้าอาวาสวัดชื่อ พระอธิการเล็ก  ปัญญากุสโล  พระลูกวัด  ๓  รูป

 

๖.วัดถ้ำสมณธรรม  หมู่ที่  ๔

ไม่มีเจ้าอาวาสวัด        พระลูกวัด  ๓  รูป

 

๗.  วัดสามัคคีธรรม             หมู่ที่  ๕

เจ้าอาวาสวัดชื่อ พระปลัดเริงฤทธิ์ภูริสีโร  พระลูกวัด  ๔  รูป

 

๘.  วัดไทรทองพัฒนา         หมู่ที่  ๖

เจ้าอาวาสวัดชื่อ พระครูสังฆรักษ์ปัญญาวโร  พระลูกวัด  ๒  รูป

 

๙.  วัดพุน้อย                      หมู่ที่  ๗

เจ้าอาวาสวัดชื่อ พระครูอนุรักษ์กาญจนาธร  พระลูกวัด  ๕  รูป

 

๑๐.  วัดไตรรัตนาราม         ตั้งอยู่หมู่ที่  ๙

เจ้าอาวาสวัดชื่อ พระมหาชูศักดิ์ กิจจาโร  พระลูกวัด  ๘  รูป

 

๑๑.วัดถ้ำเบญจรัตน์นคร      ตั้งอยู่หมู่ที่  ๙

ไม่มีเจ้าอาวาสวัด         พระลูกวัด  ๗  รูป

 

๑๒.วัดลุ่มสุ่ม                       ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑๐

เจ้าอาวาสวัดชื่อ พระครูกาญจนวุฒิกร  พระลูกวัด  ๑๓  รูป  เณร  ๑  รูป

 

สำนักสงฆ์/ปฏิบัติธรรม         ๔      แห่ง

        ประชาชนทั่วไป  มีความยึดมั่นในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะวันสำคัญทางศาสนา 

ประชาชนจะเข้าวัดทำบุญกันมากในแต่ละวัด

การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ

การไฟฟ้า

    เขตองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม  เป็นชุมชนที่มีที่ว่าการอำเภออยู่ในเขตตำบล  มีการขยาย

เขตไฟฟ้าไปทุกหมู่บ้านค่อนข้างทั่วถึง  แต่ยังมีราษฎรบางส่วนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ประมาณร้อยละ ๑  

เนื่องจากสร้างบ้านเรือนอยู่ห่างจากชุมชน  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่มได้ให้บริการระบบ

ไฟฟ้า โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์กับประชาชนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้  และในอนาคตจะดำเนินการ

ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้าให้ทั่วถึงครอบคลุม                                                           

    ระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า    

    องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่มมีแม่น้ำแควน้อยไหลผ่านตลอดแนวของตำบลมีระบบสูบน้ำ

ด้วยพลังงานไฟฟ้ามาใช้ทำการสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรของราษฎร  โดยทั่วไปจำนวน ๑ แห่ง

ตั้งอยู่ หมู่ที่  ๓  บ้านลุ่มผึ้ง  ปัจจุบันได้ปรับปรุงซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วกำลังดำเนินการก่อตั้ง

กลุ่มผู้ใช้น้ำ และให้บริการน้ำกับราษฎรมีเกษตรกรผู้ใช้น้ำ  จำนวน  ๓๐  คน และมีข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๔

ระบบน้ำประปา

    ระบบประปาประจำหมู่บ้านที่สร้างขึ้นมีทุกหมู่บ้าน  แต่ไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน 

ยังขาดอีกประมาณร้อยละ  ๑  โดยใช้แหล่งน้ำจากแม่น้ำแควน้อยและบ่อบาดาลเป็นระบบประปาดิบ 

ที่ยังไม่ผ่านการกรองและฆ่าเชื้อแต่อย่างใด ราษฎรจึงนำน้ำไปใช้ในการอุปโภคได้แต่เพียงอย่างเดียว

จึงจำเป็นต้องหางบประมาณ เพื่อจัดหาเครื่องกรองน้ำต่อไป และหมู่บ้านที่ยังมีปัญหาเรื่องน้ำอุปโภค

บริโภค คือ หมู่ ๒ และ หมู่ ๙ เพราะ ไม่พบแหล่งน้ำใต้ดิน บ่อน้ำตื้นกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ไม่ตลอดทั้งปี

แต่ในปัจจุบันใช้ระบบน้ำประปาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่มดำเนินการจัดซื้อจากมหาวิทยาลัย

มหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีและได้บริหารจัดการในระบบกิจการประปาเชิงพาณิชย์

การคมนาคม

    องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม  ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรีประมาณ  ๕๕  กิโลเมตร 

ตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๕๗ ตารางกิโลเมตร  การคมนาคมมีทางหลวง

หมายเลข ๓๒๓ ( กาญจนบุรี – ทองผาภูมิ )  ผ่านและมีทางลาดโยงเชื่อมต่อเข้าในหมู่บ้าน 

และตำบล  ๔ เส้นทาง ทำให้การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านและตำบลได้รับความสะดวกตลอดปี  

ทางภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง  และถนนดินบ้างบางส่วน  ทำให้มีปัญหาการคมนาคม

ภายในหมู่บ้านในช่วงฤดูฝน

    -  มีถนนติดต่อกับจังหวัด  อำเภอโดยทางหลวงแผ่นดิน  สาย  ๓๒๓ (กาญจนบุรี – ทองผาภูมิ)

    -  ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและตำบลสายลุ่มสุ่ม-บ้านเก่า  ระยะทาง  ๕๕  กิโลเมตร 

ซึ่งเป็นถนนสายหลักสายสำคัญในการสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านและตำบล

    -  ถนนลาดยางจากทางหลวงชนบทเข้าตำบล ๑  เส้นทาง

    -  ถนนในหมู่บ้านร้อยละ ๖๐  เป็นถนนลูกรัง มีถนนคอนกรีตและลาดยาง ร้อยละ  ๔๐

    -  ป้ายจอดรถไฟ  ๑  ป้าย  คือ  ป้ายจอดรถไฟบ้านลุ่มสุ่ม

    การเดินทาง  ประชาชนจะเดินทางเข้าทางเมือง  และอำเภอโดยใช้ทางหลวงแผ่นดินสาย  ๓๒๓

และใช้บริการรถไฟ  นับว่าสะดวกมากในการเดินทางนอกเหนือจากการเดินทางโดยรถยนต์ 

แต่จำกัดด้วยเที่ยวการเดินรถ

    เส้นทางลูกรังในหมู่บ้าน  จะชำรุดเสียหายในฤดูฝน  ในช่วงที่ฝนตกหนักเกิดอุทกภัยทำให้ถนน

พังเสียหาย  ไม่สามารถใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้  เกือบทุกปี  ทางองค์การบริหารส่วนตำบล 

ไม่มีความสามารถสร้างเป็นถนนลาดยางหรือคอนกรีตเสริมเหล็กได้เกือบทั้งหมด  เนื่องจากรายได้

ขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่เพียงพอ ปัจจุบันกำลังดำเนินการเสนอโครงการเพื่อขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณอย่างเร่งด่วน

การโทรคมนาคม

    ๑.   ตู้โทรศัพท์ประจำหมู่บ้านมีทุกหมู่บ้าน  หมู่บ้านละ  ๔-๕  ตู้

    ๒.  สถานีโทรศัพท์                               ๑      แห่ง

    ๓.  สถานีโทรคมนาคม                             ๑       แห่ง

สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านช่องอ้ายกาง            ๑      แห่ง

    สถานที่ตั้ง  หมู่ที่  ๘  บ้านเสรีธรรม  ตำบลลุ่มสุ่ม  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี

โรงพยาบาลไทรโยค              ๑      แห่ง

    สถานที่ตั้ง  ๒๒/๑ หมู่ที่  ๑  บ้านวังโพธิ์  ตำบลลุ่มสุ่ม  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี

    อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ    ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์

    ๑.   มีกองทุนยาประจำหมู่บ้านทุกบ้าน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

    ป้อมตำรวจประจำหมู่บ้าน               ๑      แห่ง

    ศูนย์  อปพร.  ประจำตำบล     ๑      แห่ง

ทรัพยากรธรรมชาติ

แหล่งน้ำธรรมชาติ

    มีลำน้ำแควน้อยไหลผ่านบางหมู่บ้านของตำบลลุ่มสุ่ม ได้แก่หมู่ที่ ๓  หมู่ ๔ หมู่ ๖ และหมู่ที่  ๑๐

ด้านทิศเหนือ  และทิศตะวันออก

    มีลำห้วย  ๓  แห่ง  คือ  ลำห้วยลุ่มสุ่ม  ลำห้วยช้างตาย  ลำห้วยยาง

    ๑. น้ำในลำห้วยลุ่มสุ่ม จะไหลจากที่ราบเชิงเขาลงมาตามลำห้วยผ่านหมู่ ๓ บ้านลุ่มผึ้งและหมู่ ๗

บ้านพุน้อย  ลงสู่แม่น้ำแควน้อยทางทิศตะวันออก  โดยมีฝายกั้นน้ำเพื่อเก็บรักษาไว้ใช้ในด้าน

การเกษตรในฤดูแล้งช่วงต้นลำห้วย  ๑ ฝาย  ทางด้านล่างของลำห้วยจำนวน   ๑    ฝาย

    ๒. น้ำในลำห้วยช้างตาย  จะไหลจากที่ราบเชิงเขาลงมาตามลำห้วยผ่านหมู่ ๕ บ้านสามัคคีธรรม 

หมู่  ๘  บ้านเสรีธรรม  และหมู่  ๖  บ้านไทรทอง  ลงสู่แม่น้ำแควน้อยทางทิศเหนือ

    ๓. น้ำในลำห้วยยางจะไหลผ่านหมู่  ๓  บ้านลุ่มผึ้งและจะไหลลงสู่แม่น้ำทางทิศตะวันตก

ป่าไม้

    พื้นที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม  เป็นที่ราบเชิงเขาลาดเอียงลงสู่แม่น้ำ 

เกษตรกรใช้ทำไร่ ปลูกมันสำปะหลัง อ้อย และพืชไร่ อื่นๆ เป็นพื้นที่หวงห้ามทางราชการ 

บางส่วนเป็นป่าเบญจพรรณ  มีป่าไม้ปกคลุม  โดยทั่วไปแถบที่ราบเชิงเขาเกือบทุกหมู่บ้าน

ในเขตตำบล หรือประมาณร้อยละ ๑๐  ของพื้นที่ปัจจุบัน  ป่าไม้เบญจพรรณและป่าไผ่จะเหลืออยู่

แต่เฉพาะบนเขา เนื่องจากการบุกรุกทำลายป่า  เพื่อต้องการที่ทำกิน  นำไม้มาทำเฟอร์นิเจอร์หรือ

เผ่าถ่านขาย  แต่ในบางหมู่บ้านมีการดำเนินการโครงการป่าชุมชนที่หมู่  ๔  หมู่  ๕ และหมู่ที่  ๘  

พื้นที่โดยรวมประมาณ ๑,๗๐๐  ไร่

แร่ธาตุ

    ในพื้นที่ตำบลมีแร่ธาตุที่สำคัญ ได้แก่ ฟอสเฟต  ดีบุก วุลแฟรม และคลาไซต์ แต่ยังไม่มีโรงงาน

ถลุงแร่หรือขุดแร่ไปใช้ในอุตสาหกรรมแต่อย่างใด


ข้อมูลหน่วยงานและอำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ อบต.

   องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีดังนี้

๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

๒. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๓. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๕. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

๗. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

    องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

๑. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

๒. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

๓. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

๔. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

๕. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

๖. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

๗. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

๘. การคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

๙. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

๑๐. ให้มีตลาดท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

๑๑. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

๑๒. การท่องเทียว

๑๓. การผังเมือง

สำนักงานปลัด

      ให้มีหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชา  และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผนอัตรากำลัง  งานกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน  งานบรรจุแต่งตั้งการเลื่อนระดับ  งานโอน ย้าย  งานทะเบียนประวัติและบัตร  งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  งานประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ  งานดำเนินการทางวินัย  งานเกี่ยวกับการออกจากราชการ  งานเสนอของเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และประกาศเกียรติคุณ  งานธุรการงานสารบรรณกลาง  งานรัฐพิธี  พิธีการต่างๆ งานประชาสัมพันธ์หน่วยงาน       งานรับรอง  งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยสถานที่ราชการ  งานด้านนิติการ และดำเนินคดี  งานเกี่ยวกับตราข้อบัญญัติ ระเบียบของหน่วยงาน งานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารงานเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์  งานเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  งานสาธารณสุข งานเกี่ยวกับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  งานเกี่ยวกับการประชุมกรรมการต่างๆ งานสิทธิสวัสดิการทะเบียนประวัติ  การพัฒนาอบรมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  งานส่งเสริมประชาธิปไตย  งานเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  งานจัดทำระบบข้อมูล  งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งานเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนต่างๆราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด  งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

กองคลัง

        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

กองช่าง

      ให้มีผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบล   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานสำรวจและจัดทำโครงการ  งานออกแบบและเขียนแบบ  งานตรวจสอบการก่อสร้าง  งานรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการต่างๆ งานการควบคุมอาคาร  งานจัดทำแผนที่และแผนผังต่างๆ  งานประมาณโครงการต่างๆ  งานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลงานของส่วนโยธา  งานกำหนดราคากลางของวัสดุและงานต่างๆ ของท้องถิ่น  งานวางแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุงงานควบคุมการก่อสร้าง  งานคุมการซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุและทรัพย์สิน  งานเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค  งานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานระบายน้ำ  งานสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบล  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

• ตรวจสอบภายใน

• วัฒนธรรมองค์กร

- > มาตรฐานการให้บริการ

- > มาตรฐานการปฏิบัติงาน

• การให้บริการ