รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

Displaying 1-2 of 2 results.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง ประกาศสำเนารายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน