รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

Displaying 1-3 of 3 results.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจงานแผ่นดิน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง ประกาศสำเนารายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน