รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

Displaying 1-1 of 1 result.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน