ข้อบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 1-5 of 7 results.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง ข้อบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2565
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2554
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562
ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียและถังบำบัดสิ่งปฏิกูลในเรือแพ พ.ศ.2552
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการใช้น้ำประปาและอัตรค่าบริการ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับบที่ 1) พ.ศ.2559