รายงานติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

Displaying 1-4 of 4 results.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2566-2570)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)
บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)