การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 1-5 of 16 results.
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการกำหนดมาตรการส่งเสริมคุฯธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566