การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

Displaying 1-2 of 2 results.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง มาตรการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ประจำปี พ.ศ.2563