แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 1-5 of 38 results.
บัญชีเห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุง ครั้งที่ 1)
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
บัญชีเห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุง ครั้งที่ 1)
รายงานผลการดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ