ผลการดำเนินการ

Displaying 1-4 of 4 results.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (รอบสอง) (ตั้งแต่ 1 เมษายน 256630 กันยายน 2566)
บันทึกข้อความ เรื่อง ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564