การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

Displaying 1-5 of 8 results.
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนและรายงานผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คู่มือการยืมทรัพย์สินทางราชการ.pdf
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
คำสั้่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม