บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

 ประเภท : การบริหารความเสี่ยง

บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่