การแต่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 ประเภท : การบริหารความเสี่ยง

การแต่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565