บันทึกข้อความ เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 ประเภท : การบริหารความเสี่ยง

บันทึกข้อความ เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565