บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 ประเภท : การบริหารความเสี่ยง

บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566