การแต่งตั้งคณะะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 ประเภท : การบริหารความเสี่ยง

การแต่งตั้งคณะะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566