คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 ประเภท : งานควบคุมภายใน

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565