คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

 ประเภท : แผนการตรวจสอบภายใน

รายละเอียดตามไหล์เอกสารแนบค่ะ