เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 ประเภท : แผนการตรวจสอบภายใน

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบค่ะ