ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

 ประเภท : ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง