พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2542

 ประเภท : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง