เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

ตามที่ อำเภอไทรโยคได้อนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 – 15 เมษายน 2565 มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 22 จึงขอประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!