เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่มได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ 4 สมัย ซึ่งได้ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 แล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 22 จึงขอประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 16 – 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!