ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม จะดำเนินการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม 

ดังนั้น จึงขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยแจ้งความประสงค์ขอเข้ารับฟังได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม โทรศัพท์ 0 3459 1201 ในวันและเวลาราชการ 

อนึ่ง ผู้ที่จะเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม พ.ศ. 2552 โดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!