รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

                       ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕64

 

                   เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 33 วรรค 4 จึงขอประกาศรายงานการประชุมดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                   ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!