ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านลุ่มผึ้ง หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7

23 กุมภาพันธ์ 2565
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ