ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านลุ่มผึ้ง หมู่ที่3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลลุ่มสุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

6 กันยายน 2565
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ